O nas

PPoczątek działalności zakładu ciepłowniczego w Brzesku datuje się na rok 1978, kiedy to w ramach WPEC w Tarnowie powstał Oddział Energetyki Cieplnej Bochnia-Brzesko. Samodzielną działalność jako Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku rozpoczęło z dniem 1 lipca 1993r.
W wyniku komercjalizacji i przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego od 1 stycznia 1996 r. forma prawna podmiotu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikiem jest Gmina Brzesko posiadająca 100% udziałów.
Spółka jest przedsiębiorstwem energetycznym działającym w oparciu o przepisy ustawy Prawo Energetyczne oraz Kodeks Spółek Handlowych. Posiada koncesje nadane przez Urząd Regulacji Energetyki na wytwarzanie oraz przesył i dystrybucję ciepła na terenie miasta Brzeska. Jest członkiem Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie” z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem działalności podstawowej jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji oraz kompleksowa obsługa kotłowni, węzłów i sieci cieplnych stanowiących własność odbiorcy. Spółka prowadzi także skład opału oraz usługi ważenia pojazdów, laboratoryjne, transportowe.
Działając na brzeskim rynku ciepłowniczym przedsiębiorstwo stało się firmą kompleksowo i fachowo obsługującą klientów, zawsze dbającą o jakość oraz ochronę środowiska naturalnego. Za główny cel stawiamy sobie również stopniowe obniżanie cen dostawy ciepła, a zwłaszcza cen dla odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Głównym odbiorcą ciepła są zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku, a następnie zakłady przemysłowe, szkoły i obiekty użyteczności publicznej. Spółka dostarcza także ciepło do budynków jednorodzinnych na terenie miasta. Krąg tych odbiorców, zwłaszcza w rejonach miasta o ich dużym skupieniu, chcemy systematycznie powiększać. W strukturze usług dominuje dostawa ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania.
Ciepła woda użytkowa stanowi niewielki procent, chociaż zapotrzebowanie na nią powoli rośnie. Mamy nadzieję, że w przyszłości jej udział będzie znacznie większy. Obecnie spółka eksploatuje ciepłownię „Rejonowa” o mocy zainstalowanej 58 MW oraz piętnaście lokalnych kotłowni gazowych o łącznej mocy 3,7 MW, sieć ciepłowniczą o długości około 12,5 km oraz ponad 125 węzłów cieplnych na terenie miasta Brzeska. Nasze źródła ciepła oraz węzły cieplne są wyposażone w urządzenia najnowszych technologii oraz aparaturę kontrolno-pomiarową rejestrującą stany pracy.
Roczna sprzedaż ciepła z własnych źródeł waha się w granicach od 120 – 150 tys.GJ i zależy głównie od warunków pogodowych w okresie jesienno-zimowym. Plany rozwojowe spółki dotyczą dalszej rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta zasilanej z ciepłowni „Rejonowa” , której moc zainstalowana wykorzystana jest w około 45%. Spółka ma ambicję i nadzieję, aby w zaopatrzeniu Gminy Brzesko w ciepło, być głównym producentem i dostawcą ciepła .
Na rozwój, inwestycje i modernizacje w latach 1996-2010 spółka przeznaczyła ponad 6 mln zł. Całość nakładów pokryto z własnych środków finansowych. Główne kierunki tych nakładów to rozbudowa sieci ciepłowniczej i podłączenie do niej nowych obiektów, zamiana kotłowni węglowych na kotłownie gazowe, budowa nowych oraz modernizacja kotłów rusztowych WR-25 w ciepłowni „Rejonowa”, modernizacja węzłów cieplnych i wyposażenie ich w automatykę regulacyjną i pomiarową.
Spółka czyni starania aby przejmować do kompleksowej obsługi istniejące kotłownie i instalacje odbiorcze w przedsiębiorstwach i instytucjach na terenie miasta i gminy, a także w raze konieczności dokonywać ich modernizacji .
Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju Spółki jest ciągle zmniejszanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Obniżenie to realizzowane jest poprzez systematyczne likwidowanie kotłowni opalanych węglem i podłączanie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymianę w nich kotłów na kotły gazowe. W latach 1992-2002 zlikwidowano wszystkie (10 sztuk), eksploatowane przez MPEC kotłownie węglowe o niskiej emisji na terenie miasta Brzeska.
Sytuacja na rynku energetycznym, przy dużej konkurencji ze strony innych dostawców energii, stawia przed przedsiębiorstwem ciągle i wysokie wymagania. Jakość oferowanego towaru-usługi musi odpowiadać rosnącym oczekiwaniom rynku. Aby produkt sprzedać należy go dobrze wypromować i zarekomendować.
Postawiona na wysokim poziomie kompleksowa dostawa czynnika grzewczego, przy jednocześnie coraz większej niezawodności, pozwala rekomendować nasz produkt jako w pełni konkurencyjny na lokalnym rynku ciepła. Strategia marketingowa, która zakłada m.in. współfinansowanie inwestycji w zakresie ciepła u odbiorców, całkowite finansowanie rozbudowy sieci i budowy przyłączy, poparta stabilnymi cenami winna umacniać pozycję przedsiębiorstwa na rynku.
Nadrzędnym celem działalności spółki MPEC jest zadowolenie odbiorców ciepła z zapewnienia im komfortu cieplnego za możliwie niska cenę. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że opłaty za ciepło stanowią znaczącą pozycje w kosztach utrzymania. Chcemy udowodnić, że cena ciepła dostarczanego z miejskiej sieci ciepłowniczej jest korzystna i konkurencyjna w stosunku do innych nośników energii.
Przyszłość oprócz tego, że jest wyzwaniem jest też niewiadomą. Wiadomo jednak, ze ciepło nadal będzie potrzebne, a przedsiębiorstwo musi się rozwijać. Mieszkańcy Brzeska oszczędzają ciepło i energię w każdej postaci, a także dbają o czystość środowiska naturalnego. MPEC także do tego się przyczynia nieustannie modernizując swoje obiekty i instalacje, by energię wykorzystać jak najefektywniej.
Specyfika działalności przedsiębiorstwa i oferowanej usługi wymusza ciągle i systematyczne usprawnianie i modernizację źródeł ciepła, sieci i węzłów cieplnych. Od piętnastu lat trwa ten proces i w dalszym ciągu będziemy go kontynuować. Zapewnienie komfortu cieplnego nie stanowi już problemu dzięki nowoczesnym systemom regulacji pogodowej. Podniosło to komfort i bezpieczeństwo użytkowania naszego ciepła przez mieszkańców Brzeska.