Inne dane publiczne

Informacja o emisji zanieczyszczeń w 2018 r.

SO2 dwutlenek siarki 27,767 Mg/rok
NO2 dwutlenek azotu 9,170 Mg/rok
Pył całkowity 2,802 Mg/rok
CO2 dwutlenek węgla 10 056,246 Mg/rok

Informacja o zakresie paliw pierwotnych zużytych do produkcji ciepła w 2018 r.

Węgiel kamienny energetyczny miał II 5 095 Mg
Gaz ziemny wysokometanowy 504 827 m3

 

Na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 poz. 478) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2018 wynosi 0%.

Informacje publiczne nie przedstawione w biuletynie udostępniamy po wypełnieniu i złożeniu druku wniosku dostępnego w Biurze Zarządu Spółki.