Brzeskie ciepło z certyfikatem redukcji emisji

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Brzesku otrzymało certyfikaty redukcji emisji PreQurs wydawane przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) z siedzibą w Krakowie. Zaświadczają one, że dostarczane przez MPEC Brzesko ciepło pozwala na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych substancji w mieście. Ogrzewanie budynków ciepłem systemowym  jest najlepszym sposobem na skuteczne zmniejszenie zjawiska smogu.

Instytut opracował metodę pozwalającą oceniać jakość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń. Posiada on własny, wypracowany proces opiniowania oraz związane z nim certyfikaty, które w czytelny sposób wskazują na redukcję zanieczyszczeń przez poszczególne systemy w zależności od wykorzystywanej struktury paliw i sposobu wytwarzania ciepła. Certyfikaty wystawione przez ICEB są dokumentami zaświadczającymi, ile razy dany system ciepłowniczy oraz przyłączone do niego budynki mają mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z referencyjnym budynkiem, wyposażonym  w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową. Takie certyfikaty przyznawane są firmom dostarczającym ciepło systemowe, jak i budynkom. I tak, w zależności od tego, ile razy zmniejszono emisję w danym obiekcie, otrzyma on tzw. klasę redukcji: od H (najniższa) do A z czterema podklasami (A, A+, A++, A+++).

W ramach procesu certyfikacji ocenie podlegają szkodliwe substancje emitowane do atmosfery: całkowity pył zawieszony (TSP) powodujący choroby płuc, rakotwórczy bezno(a)piren B(a)P, dwutlenek węgla CO2, tlenki siarki SO2, tlenek azotu NOX oraz tlenek węgla CO. Dzięki dostawom ciepła systemowego żadna z tych substancji nie powstaje  w budynkach przyłączonych do systemu ciepłowniczego, a ich śladowa emisja, na znacznej wysokości, w procesie produkcji ciepła praktycznie nie przedostaje się do miejsc przebywania ludzi.

Otrzymany przez MPEC Certyfikat redukcji niskiej emisji potwierdza, że oferowane ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji w Brzesku. Certyfikat  w zakresie niskiej emisji przyznaje ciepłu systemowemu pochodzącemu z MPEC Brzesko klasę A z opisem „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION). Podstawowym powodem przyznania tej klasy są istotne krotności obniżenia emisji pyłów zawieszonych (TSP) i benzo(a)pirenu B(a)P oraz dwutlenku węgla (CO2) przez ciepło systemowe w porównaniu do ciepła wyprodukowanego   w indywidualnym piecu.  Otrzymany certyfikat jednoznacznie wskazuje na to, że dzięki dostawom ciepła systemowego można w znaczny sposób ograniczyć zanieczyszczenie środowiska oraz poprawić stan zdrowia mieszkańców Brzeska.

 

ewa_dach