17.11.2017 Kompleksowa dostawa gazu na rok 2018 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szczegółowy wykaz podmiotów będących Zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust. 1 Ustawy PZP. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku.

Ogłoszenie o zamówieniu

Treść SIWZ MPEC.271.5.2017 wraz z załącznikami

Brzesko, dnia 29.11.2017 r. Niniejszym zawiadamiamy, że w przedmiotowym postępowaniu otrzymaliśmy od Wykonawców pytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej zamieszczamy nadesłane pytania z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania oraz odpowiedzi z dnia 27.11.2017 r. Załącznik

Pytania oraz odpowiedzi z dnia 28.11.2017 r. Załącznik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 04.12.2017 r. zakończyliśmy postępowanie przetargowe dla zamówienia na „Kompleksową dostawę gazu dla Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu”. W związku z osiągnięciem najwyższej liczby punktów, na Wykonawcę zadania została wybrana firma PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.
Poniższa tabela zawiera aktualne zestawienie firm, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu, wraz z ilością otrzymanych punktów.

Firma

Wartość brutto

Punkty

Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

503 800,16 zł

95,42

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

480 729,33 zł

100

admin